طراحی اپلیکیشن حسابداری و ویندوزی

طراحی اپلیکیشن حسابداری و ویندوزی برای شرکت زرین گوشت جم  در سال ۱۳۹۵ در خواست تولید ویندوزی را …

طراحی اپلیکیشن ویندوزی برای دستگاه بار کد خوان

شرکت زرین گوشت جم در سال ۱۳۹۴ در خواست دسنگاه بار کد خوانی با خروجی اکسل …