طراحی اپلیکیشن ویندوزی برای دستگاه بار کد خوان

شرکت زرین گوشت جم در سال ۱۳۹۴ در خواست دسنگاه بار کد خوانی با خروجی اکسل …