شرکت اکاف سیستم

شرکت اکاف سیستم

در سال 1391 بنا به درخواست شرکت اکاف سیستم شرکت مهر دیتا شروع به انجام پروژه نیمه کاره این شرکت نمود و در همان سال 90 درصد از ان پروژه را به اتمام رساند.
همچنین شرکت مهردیتا ماموریت داشت تا دیتابیس این شرکت را اپتیمایز و به صورت میرور پیاده سازی کند که این کار نیز با موفقیت به اتمام رسید.