لوگو کانون فرهنگی هتری مساجد

کانون فرهنگی هنری مساجد استان البرز

طراحی اپ اندروید مقصود خلقت که توسط کانون فرهنگی هنری مساجد استان البرز در سال 1393 سفارش داده شده در همان سال طراحی و  کانون تحویل داده شد .