در سال ۱۳۹۱ بنا به درخواست شرکت اکاف سیستم شرکت مهر دیتا شروع به انجام پروژه نیمه کاره این شرکت نمود و در همان سال ۹۰ درصد از ان پروژه را به اتمام رساند.
همچنین شرکت مهردیتا ماموریت داشت تا دیتابیس این شرکت را اپتیمایز و به صورت میرور پیاده سازی کند که این کار نیز با موفقیت به اتمام رسید.